MT Arogyam Samvad | MT Culture Club

MT Arogyam Samvad

Date :Sun October 11, 2020 Time :04:00 pm
FB Live
Sun October 11, 2020
04:00 pm
FB Live

विषय : मानसिक आरोग्य व मानसिक आरोग्या विषयी घ्यावयाची काळजी                             दि. ११ ऑक्टोबर, सायं. ४ पासून
मार्गदर्शन
डॉ. निकेत कासार
मानसोपचारतज्ञ

Similar Experiences